login ok png

registration ok png


P

rehrambena industrija i turizam se cesto smatraju komplementarnim oblastima s aspekta promocije i marketinga na lokalnom nivou, osim u slucajevima kada se odnose na razvoj i promociju inovativnih poslovnih aktivnosti. Agrobiznis i turizam su kljucne ekonomske aktivnosti za pojedina podrucja, uprkos tome što se i dalje smatraju tradicionalnim sektorima sa malim potencijalom za inovativnost. U stvarnosti, one predstavljaju dvije oblasti u kojima je inovacija kljucna za podršku unapredenju upravljanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeca.

Pinterest

Facebook

Twitter

newsletter 2015