login ok png

registration ok png

Poznavanje i identifikacija oblasti u kojim se dešavaju inovacije u turizmu, kljucni su elementi za pripremu strategija, projekata i resursa, neophodnih za postizanje rezultata od procesa uvodenja inovacija. Turisticki proizvod je rezultat pluraliteta privatnih i javnih tijela (organizovanih u lance ili klastere), izmedu koji postoji interakcija koja odreduje ponudu. Na sljedecim mapama pokušano je postici sintezu najrelevantnijih klastera turistickih inovacija na bazi dvije osnovne varijable (promjenjive):

  • vrsta inovacije (tržišna, proizvodna, marketinška, upravljacka) 
  • oblast (struktura ili sistem)

 

INNOVATION

TOURISM INNOVATION

WEB MARKETING

HOW TO PROTECT AN INNOVATIVE IDEAS AND PRACTICES

INNOVATION GLOSSARY
Word list:

BEST PRACTICEnewsletter 2015